Finaciranje udruga

 

                      

        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

 

               OPĆINA BIZOVAC

              Općinski načelnik

 

 

KLASA: 022-05/18-01/3

URBROJ: 2185/03-02-18-1

Bizovac, 19. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 46.  Statuta Općine Bizovac (Službeni glasnik Općine Bizovac br. 3/09 i 2/13), općinski načelnik Općine Bizovac objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za financiranje programa i projekata udruga u 2019. godini

 

 

1.      Pozivaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Bizovac, da podnesu prijave za financiranje programa i projekata u 2019. godini.

2.      Programi i projekti koje udruge mogu prijaviti odnose se na aktivnosti od interesa za opće dobro, odnosno aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju potreba i ispunjavanju ciljeva i koje podižu kvalitetu života građana Općine Bizovac.

3.      Područja koja obuhvaćaju aktivnosti su: socijalna skrb, javne potpore u sportu, javne potpore u kulturi, potpore udrugama mladih, potpore udrugama umirovljenika i potpore ostalim udrugama civilnog društva.

4.      Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata ili programa je otvoren do 31. prosinca 2018. g.

5.      Prijave se podnose na adresu: OPĆINA BIZOVAC, 31222 Bizovac, Kralja Tomislava 89.

6.      Prijava na Javni poziv, odnosno prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su dostupni u pisarnici općine Bizovac i na mrežnim stranicama Općine Bizovac (http://općina bizovac.hr/).

7.      Pravo na podnošenje prijave na Javni natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Općini koje proizlaze iz sredstava dodijeljenih za 2018. godinu.

8.      Poslove provedbe javnog poziva obavlja Povjerenstvo kojeg imenuje općinski načelnik najkasnije do isteka roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Srećko Vuković

 

 

 

Prilog:

1.      Obrazac prijave programa

2.      Proračun financiranja programa