Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE
Statut Općine Bizovac („Općinski  glasnik“ broj 1/21.)
 
 

1.     OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 31.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

     Ako zakonom ili drugim propisom nije utvrđeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

       Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovoga članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja općinsko vijeće.

 

Članak 32.

            Općinsko vijeće:

 1. donosi statut Općine;
 2. donosi poslovnik o radu;
 3. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna;
 4. usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna;
 5. donosi odluku o privremenom financiranju;
 6. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u skladu sa zakonom;
 7. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi;
 8. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu;
 9. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;
 10. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano;
 11. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom;
 12. raspisuje lokalni referendum;
 13. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike općinskog vijeća;
 14. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela općinskog vijeća;
 15. odlučuje o pokroviteljstvu Općine;
 16. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja;
 17. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim statutom i posebnim odlukama općinskog vijeća;
 18. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Članak 33.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova općinskog vijeća.
Statut, proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih članova općinskog vijeća. 
Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

  
 
R. br.
Ime i prezime
Adresa
Stranka
Funkcija
1.
NIKOLA LACKOVIĆ
Brođanci, Brkićeva 59
NL
predsjednik
2.
IGOR JAKOPIČEK
Cret Bizovački, M. Gupca 85
NL
potpredsjednik
3.
JADRANKA FIŠER
Bizovac, Ulica Rep. Hrvatske 23
HDZ
potpredsjedica
4.
MARIO FIŠER
Bizovac, Ulica Rep. Hrvatske 23
HDSSB
 
5.
TOMICA GLAVAŠ
Bizovac, K. Alojzija Stepinca  6
NL
 
6.
MARIJA GLAVAŠ
Bizovac, K. Alojzija Stepinca 18
HSS
 
7.
TONI KARDUM
Bizovac, Vladimira Nazora 2
NL
 
8.
ANAMARIJA PAJNIĆ
Samatovci, Osječka 63
NL
 
9.
MIRJANA PULJEK
Habjanovci, Školska 34/A
NL
 
10.
JOSIP STIPIĆ
Bizovac, K. Tomislava 80
HDZ
 
11.
HRVOJE SUDAR
Bizovac, K. A. Stepinca 100 A
HDZ
 
12.
KRISTIJAN TICA
Novaki, Imotska 78
NL
 
13.
DIJANA TOMAZ RADOŠEVIĆ
Samatovci, P. Kovačevića 19
HDZ
 
 

 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Popis vjecnika.pdf


OBAVIJEST OPĆINSKIH VIJEĆNIKA O VLASNIŠTVU NAD UDJELIMA U POSLOVNOM SUBJEKTU I O POSLOVNIM ODNOSIMA S OPĆINOM BIZOVAC
http://www. opcina-bizovac.hr/files/ Obavijest općinskih vijećnika o udjelima 2021-2025. pdf.

Odredbom članka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 143/2021.) određene su obveze članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu sprječavanja sukoba interesa
Stavkom 3. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.
Stavkom 4. navedenog članka određeno je da se popis udjela iz stavka 3. navedenog članka objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stavkom 5. navedenog članka određeno je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica osnivač ili član.
 
Obavijesti iz stavka 3. 
OPĆINSKI VIJEĆNIK
DATUM DOSTAVE OBAVIJESTI
NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA
POSTOTAK UDJELA U VLASNIŠTVU
PRILOG
HRVOJE SUDAR
03.06.2023.
VORAS d.o.o.
100%
HRVOJE SUDAR
03.06.2023.
VOĆARSKA ZADRUGA JABUKA
14,28%
HRVOJE SUDAR
03.06.2023.
SUDAR COMERCE d.o.o.
97,14%
IGOR JAKOPIČEK
03.01.2022.
POTENCIJAL OBRT ZA USLUGE
100%
IGOR JAKOPIČEK
03.02.2023.
UČILIŠTE POTENCJAL – USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
100%
JOSIP STIPIĆ
30.06.2021.
GEBRUDER d.o.o.
50%

                  Obavijesti iz stavka 5. 
 
OPĆINSKI VJEĆNIK
DATUM DOSTAVE OBAVIJESTI
NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA
VLASNIŠTVO
PRILOG
HRVOJE SUDAR
03.06.2023.
SUDAR COMERCE d.o.o.
97,14%
IGOR JAKOPIČEK
13. 03. 2023.
UČILIŠTE POTENCJAL – USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
100%
JOSIP STIPIĆ
30.06.2021.
GEBRUDER D.O.O.
50%