Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE
Statut Općine Bizovac („Službeni glasnik“ broj 3/09.2/13)
 
 
Članak 32.
Općinsko vijeće donosi:
1.     Statut Općine Bizovac,
2.     Poslovnik o radu,
3.     odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac,
4.     proračun i odluku o izvršenju proračuna,
5.     godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
6.     odluku o privremenom financiranju
7.     odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Bizovac čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada općinsko vijeće odlučuje o iznosima većim od 70.000,00 kuna,
8.     odluku o promjeni granice Općine Bizovac
9.     uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Bizovac,
12. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
14. raspisuje lokalni referendum,
15. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
16. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
17. odlučuje o pokroviteljstvu,
18. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
19. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
20. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 
 
 
Vijećnici Općinskog vijeća u VI. mandatu (2013-2017)
R. br.
Imeiprezime
Adresa
Stranka
funkcija
1.
TORJANAC DAVOR
Samatovci, P. Kovačevića 45
HDSSB
predsjednik
2.
BOŠNJAK ALAN
Habjanovci, Kolodvorska 11
HDSSB
 
3.
BOŠNJAK DARKO
Bizovac, Kralja Tomislava 38
HDSSB
 
4.
DRAGIĆ MARINKO
Novaki Bizovački, Imotska 79
HDSSB
 
5.
GLAVAŠ TOMICA
Bizovac, K. A. Stepinca 6
NL
 
6.
GUDELJ VELJKO
NovakiBizovački, Imotska 5
SDP
 
7.
LACKOVIĆ MARIN
Brođanci, Braće Radić 3
HDSSB
 
8.
KATANČIĆ BORIS
Bizovac, Braće Radić 44
HDSSB
 
9.
MAGEČIĆ SLAVKO
Cret Bizovački, Habjanovačka 6
HDSSB
 
10.
SUDAR NENAD
Bizovac, Kralja Tomislava 119
HSS
 
11.
ŠINCEK JOSIP
Bizovac, Kralja Tomislava 248
HDZ
 
12.
TAVIĆ DAVOR
Bizovac, Kralja Tomislava 145
HSP AS
 
13.
TESKERA MARKO
Bizovac, Valpovačka 67
HDZ
 


Popis vijećnika, članova poglavarstva i općinskih načelnika:
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Popis vjecnika.pdf