Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE
Statut Općine Bizovac („Službeni glasnik“ broj 3/09.2/13)
 
 
Članak 32.
Općinsko vijeće donosi:
1.     Statut Općine Bizovac,
2.     Poslovnik o radu,
3.     odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac,
4.     proračun i odluku o izvršenju proračuna,
5.     godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
6.     odluku o privremenom financiranju
7.     odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Bizovac čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada općinsko vijeće odlučuje o iznosima većim od 70.000,00 kuna,
8.     odluku o promjeni granice Općine Bizovac
9.     uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Bizovac,
12. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
14. raspisuje lokalni referendum,
15. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
16. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
17. odlučuje o pokroviteljstvu,
18. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
19. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
20. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 
 

 

Vijećnici Općinskog vijeća VII. Mandat (2017-2021)

R. br.

Ime i prezime

Adresa

Stranka

funkcija

1.

KRANJČEVIĆ MILAN

Bizovac, Braće Radić 5

HSS

predsjednik

2.

LACKOVIĆ NIKOLA

Brođanci, Brkićeva 59

NL

potpredsjednik

3.

LOVRINČEVIĆ IVICA

Bizovac, Kralja Tomislava 328

HDZ

potpredsjednik

4.

EVA KALKAN

Bizovac, Kralja Tomislava 380

NL

 

5.

FIŠER MARIO

Bizovac, Ulica Rep. Hrvatske 23

HDSSB

 

6.

GLAVAŠ TOMICA

Bizovac, K. Alojzija Stepinca 6

NL

 

7.

JAKOPIČEK IGOR

Cret Bizovački, M. Gupca 85

NL

 

8.

KARLOVIĆ MIRO

Samatovci, P. Kovačevića 83

HDZ

 

9.

KARDUM TONI

Bizovac, Vladimira Nazora 2

HKS

 

10.

MARJANOVIĆ        HRVOJE

Habjanovci, Slavonska 38

NL

 

11.

ŠINCEK JOSIP

Bizovac, Kralja Tomislava 248

HDZ

 

12.

TESKERA MARKO

Bizovac, Vladimira Nazora 19

HDZ

 

13.

VUJNOVAC VLATKO

Samatovci, Osječka 21

NL

 

 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Popis vjecnika.pdf

PLAN RADA OPĆINSKOG VIJEĆA