općina
izdvojeno
toplice
brodanci web katalog Osam sela bizovackog kraja
Matko
Strategija razvoja
Općinski načelnik
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Članak 46.
Općinski načelnik zastupa Općinu Bizovac i nositelj je izvršne vlasti općine. Općinski načelnik bira se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine. Općinski načelnik ima zamjenika koji se bira zajedno i istovremeno, na isti način i po istom postupku.
U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:
1.     priprema prijedloge općih akata,
2.     izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
3.     utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna,
4.     upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
5.     odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Bizovac čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom,
6.     upravlja prihodima i rashodima Općine Bizovac,
7.     upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
8.     odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Bizovac i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina Bizovac,
9.     donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
10.   imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
11.   imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
12.   utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,
13.   predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
14.   usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni općini,
15.   nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
16.   daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
17.   obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,
18.   obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima. 
 
Članak 47.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine Bizovac.

 
Na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 19. svibnja 2013. godine  za općinskog načelnika Općine Bizovac izabran je Srećko Vuković ( HDSSB ) i zamjenica Općinskog načelnika Tanja Tavić ( HDSSB ).

Općinski načelnik Srećko Vuković dužnost obnaša profesionalno.
 
r. br.
Imeiprezime
Adresa
funkcija
razdoblje
1.
SREĆKO VUKOVIĆ
Bizovac KraljaTomislava 225
općinski načelnik
2013-2017
2.
TANJA TAVIĆ
Bizovac, Kralja Tomislava 145
zamjenica načelnika
2013-3017
 
 
POPIS SVIH OPĆINSKIH NAČELNIKA
R. br.
Ime i prezime
Adresa
Stranka
razdoblje
1.
STJEPAN SRŠIĆ 
Bizovac, Kralja Tomislava 128
HDZ
1993-1997
1997-2001
2001-2005
2.
MIRKO SUDAR
Bizovac, Kolodvorska 28
HSS
2005-2009
3.
SREĆKO VUKOVIĆ
Bizovac, Kralja Tomislav 225
HDSSB
2009-2013
2013-2017


IZVJEŠĆE O RADU

glasnici
dokumenti
natjecaji
Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, tel: 031/ 675-301, 031/ 675-777, fax: 031/ 675-674, web stranica: www.opcina-bizovac.hr
e-mail: opcina.bizovac@os.t-com.hr || nacelnik@opcina-bizovac.hr, matični broj : 2576848, OIB : 31800017596