O nama

1.     PROSTORNI POLOŽAJ
Općina Bizovac - jedinica je lokalne samouprave osnovana Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 90/92.).
Smještena je u Osječko-baranjskoj županiji u njenom središnjem dijelu. Graniči s Gradom Valpovom na sjeveru, s Općinom Petrijevci na istoku, a s Općinom Koška i Općinom Podgorač na zapadu, te s južne strane s Općinom Čepin. 
Prostire se na površini 100,64 km2 i obuhvaća 8 naselja: Bizovac, Brođanci, Cerovac, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački, Samatovci i Selci.
Općinsko središte Bizovac je udaljeno 18 km od Osijeka, 9 km od Grada Valpova i 30 km od Grada Našica. Istočnim dijelom uz samu granicu općine prolazi međunarodni cestovni pravac koridor C - V.
Područje Općine Bizovac je dio šireg područja Istočne Hrvatske koji reljefno pripada sjeveroistočnom, pretežito nizinskom, ravničarskom dijelu geografske cjeline i zahvaća 100 % općine. Na modeliranje i izgled današnjeg reljefa presudnu ulogu su imali riječni tokovi Dunav, Drava i Sava i njihovi pritoci. Ovo je područje tipične akumulacijske nizine sa jednoličnim i geološki mladim reljefom nadmorske visine 90 m do 100 m.
 
2.     STANOVNIŠTVO
Prema popisu stanovništva Republike Hrvatske iz 2011. godine, Općina Bizovac   ima 4507 stanovnika, od čega je 2194 muških, a 2313 ženskih.
 
r.br.
Naselje
Broj stanovnika
Broj domaćinstava
1.
Bizovac
2.043
707
2.
Brođanci
547
213
3.
Cerovac
24
9
4.
Cret Bizovački
604
194
5.
Habjanovci
460
187
6.
Novaki Bizovački
203
72
7.
Samatovci
613
192
8.
Selci
13
7
UKUPNO
4.507
1.578
 
Stanovništvo kroz povijest
 
Broj stanovnika
Broj domaćinstava
1948.
1971.
1981.
1991.
2001.
1971.
1981.
1991.
2001.
Bizovac
1561
1957
2155
2235
2274
867
636
733
733
Brođanci
1372
900
792
668
633
312
286
265
242
Cerovac
58
54
41
42
34
16
13
13
12
Cret Bizovački
366
611
666
716
646
152
173
194
206
Habjanovci
1208
786
639
590
544
288
250
229
206
Novaki Bizovački
219
208
218
225
211
58
65
79
73
Samatovci
230
525
571
568
616
134
152
169
191
Selci
88
100
56
29
21
29
16
12
10
UKUPNO
5102
5141
5138
5073
4979
1856
1591
1694
1673
 
Dobna i spolna struktura stanovnika po popisu iz 2011. godine
NASELJE
S P O L
S T A R O S T
 
m
ž
ukupno
0-5
5-9
10-14
15-19
20-24
25-40
40-60
>60
Bizovac
985
1058
2043
 
 
         
 
Brođanci
277
270
547
 
 
         
 
Cerovac
10
14
24
 
           
 
Cret Bizovački
298
306
604
 
           
 
Habjanovci
219
241
460
 
           
 
Novaki Bizovački
96
107
203
 
           
 
Samatovci
302
311
613
 
           
 
Selci
7
6
13
 
           
 
UKUPNO
2429
2550
4979
 
           
 
Gustoća naseljenosti u Općini Bizovac je 44,78 stanovnika na km2.
 
 
3.     POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Na temelju istraživanja pogodnosti tla za obradu na ovom području prevladavaju tla 3, 4 i 5 klase. Prema podacima iz Ureda za katastar i geodetske poslove Osječko-baranjske županije, poljoprivrednih i šumskih površina na području općina Bizovac ima:
 
VRSTE ZEMLJIŠTA
POVRŠINA u ha
oranice i vrtovi
7237
voćnjaci
40
vinogradi
0
livade
60
pašnjaci
235
tršćaci i bare
12
šumsko zemljište
1476
neplodno zemljište
1004
UKUPNO:
10064
 
4.     DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05.), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je 25. 02. 2003. godine Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na područje Općine Bizovac («Službeni glasnik Općine Bizovac» broj 1/03.). Prema donesenom programu obuhvaćeno je ukupno 4347,9457 ha državnog poljoprivrednog zemljišta od čega:
 
Namjena
Površina ha
povrat
250,0207
prodaja
1.684,9830
koncesija
2.077,9137
zakup
179,6062
prostorni plan
164,4221
UKUPNO 
4347,9457
 
*  Prodaja: od donošenja Programa raspolaganja do danas provedena su tri kruga javnog natječaja za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta. Dva kruga su u potpunosti završena, a trenutno je u tijeku dobivanje suglasnosti za ponovljenu odluku iz trećeg kruga natječaja.
Prema zaključenim ugovorima o prodaji prodano je: 1.576,6627 ha, zaključeno je 55 kupoprodajnih ugovora, 57 kupaca kupilo je državno poljoprivredno zemljište
*  Zakup: od donošenja Programa raspolaganja do danas proveden je jedan krug javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta.
Prema zaključenim ugovorima o zakupu dano je u zakup 189,4002 ha i zaključeno 8 ugovora o zakupu.
*  Koncesija: na temelju Odluke Vlada Republike Hrvatske Klasa: 320-02/06-03/27 , Urbroj: 5030116-06-1, od 5. listopada 2006. godine, zaključen je 12. 01. 2007. godine Ugovor o prioritetnoj koncesiji s tvrtkom PPK «Valpovo» d.d. Prema navedenom Ugovoru o prioritetnoj koncesiji dano je tvrtki PPK «Valpovo» d.d. na korištenje 2.077,9137 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta na rok od 30 godina.
 
5.     KLIMA
Klima je umjereno kontinentalna, gdje su promjene vremena česte i intenzivne.
Osnovne karakteristike ovog tipa klime su srednje mjesečne temperature više od 10 C, tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca ispod 22 C, te srednja temperatura najhladnijeg mjeseca između -3 C i +18 C. Obilježje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, a oborina je više u toplom dijelu godine, prosječne godišnje količine se kreću od 700-800 mm. Od vjetrova najčešći su slabi vjetrovi i tišine, a smjerovi vjetrova su promjenjivi.
Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima na meteorološkoj postaji, iznosi 11 C. Srednje mjesečne temperature su u porastu do srpnja kada dostižu maksimum sa prosječnom mjesečnom temperaturom 21 C. Najhladniji mjesec je siječanj sa srednjom temperaturom od – 1 C.
Prosječna godišnja količina oborina je 748,5 mm. Glavni maksimum oborina javlja se početkom ljeta (VI mj.), a sporedni krajem jeseni (XI mj.). Glavni minimum oborina je sredinom jeseni (X mj.), a sporedni krajem zime (II i III mj.).
Na području Općine Bizovac sve poljoprivredne površine se obrađuju, što znači da je ukupno zasijanih površina na području općine 7237 ha i to pretežito: kukuruz, pšenica, ječam, suncokret, repa i povrtlarske kulture.
Ukupno šumskih površina je 1475 ha od čega je 1473 ha listača, a 2 ha četinjača.
Na teritoriji općine Bizovac u tijeku je izgradnja dvije industrijske zone i one se nalaze u Bizovcu Kralja Tomislava bb. i u Bizovcu K. A. Stepinca bb., a prostiru se na površini od 20 ha.
 
6.     PROMETNO-TEHNOLOŠKI IZGRAÐENA INFRASTRUKTURA OPĆINE
Na području Općine Bizovac ima 85,98 km prometnica. Od toga na ceste otpada 55,42 km i to:
-  12,10 km državnih cesta
-  11,28 km cesta županijskog značaja
-  32,04 km lokalnih cesta
Teritorijem Općine Bizovac prolazi željeznička pruga :
I reda Dalj – Varaždin, nosivosti 225 KN / osovini
II reda Belišće – Osijek nosivosti 180 KN/ 0sovini .
 
7.     KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPĆINE
Na području Općine Bizovac ima 108.252 m izgrađene komunalne infrastrukture to:
 
Matični broj
NASELJE
VODA m
PLIN m
UKUPNO
3140
BIZOVAC
12.000
12.000
24.000
6378
BROÐANCI
6.521
6.521
13.042
8362
CRET BIZOVAČKI
4.102
4.102
8.204
23183
HABJANOVCI
5.285
5.285
10.570
43494
NOVAKI BIZOVAČKI
1.095
1.095
2.190
56405
SAMATOVCI
3.996
3.996
7.992
MJESNA MREŽA
32.999
32.999
65.998
MAGISTRALNI VOD
21.127
21.127
42.254
SVEUKUPNO
54.126
54.126
108.252
 
8.     LOKALNA SAMOUPRAVA
Općinsko vijeće
Općinsko vijeće ima 13 vijećnika.
Vijećnici Općinskog vijeća u mandatu 2009-2013 :
 
r. br.
Ime i prezime
Adresa
funkcija
1.
GUDELJ VELJKO
Novaki Bizovački, Imotska 5
predsjednik vijeća
2.
TORJANAC DAVOR
Samatovci, P. Kovačevića 45
potpredsjednik vijeća
3.
VUČKOVAC ZORISLAV
Brođanci, Kralja Tomislava 21
potpredsjednik vijeća
4.
BANOVIĆ MIROSLAV
Samatovci, Franje Timarića 10
 
5.
BOBINAC ZDENKO
Bizovac, Kralja Tomislava 211
 
6.
BOŠNJAK ALAN
Habjanovci, Kolodvorska 11
 
7.
LACKOVIĆ MARIN
Brođanci, Braće Radić 3
 
8.
LOVRINČEVIĆ ANTE
Bizovac, Braće Radić 25
 
9.
MAGEČIĆ SLAVKO
Cret Biz., Habjanovačka 6
 
10.
MIHALJČEVIĆ IVAN
Bizovac, Vladimira Nazora 14
 
11.
SEKALEC VLADIMIR
Cret Biz., Braće Radić 18
 
12.
SUDAR NENAD
Bizovac, Kralja Tomislava 119
 
13.
TAVIĆ TANJA
Bizovac, Kralja Tomislava 145
 
 
Općinski načelnik
Općinski načelnik zastupa općinu i nositelj je izvršne vlasti u općini.
Na izborima za izbor općinskog načelnika održanim 30. lipnja 2009. godine za Općinskog načelnika Općine Bizovac izabran je SREĆKO VUKOVIĆ ( HDSSB ) i zamjenica Općinskog načelnika Marija Ljubek ( SDP ).
 
Općinska uprava
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu i njena tijela ustrojen je Jedinstveni upravni odjel, u kojem je ustrojen Vlastiti pogon.
Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja pročelnik kojeg u skladu sa zakonom imenuje Općinski načelnik na temelju javnog natječaja.
Radna mjesta u okviru Općinske uprave su:
pročelnik općinske uprave (1)
samostalni upravni referent za stambeno komunalne poslove i zaštitu okoliša, voditelj Vlastitog pogona (1)računovodstveni referent za knjigovodstvo i proračun (1)r
ačunovodstveni referent blagajnik (1)
komunalni radnik ( 2 )
čistačica (1)
 
9.     PREDŠKOLSKO I ŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Na području općine djeluje OŠ Bratoljuba Klaića u Bizovcu koja ima u školskoj 2008/2009 godini 23 razredna odjela u kojima je raspoređeno 427 učenika.
Osnovna škola u svom sastavu ima četiri područne škole i to :
PŠ Brođanci
PŠ Cret
PŠ Habjanovci
PŠ Samatovci
 
10. UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE BIZOVAC
Na području općine djeluju 33 udruge i to 7 na području kulture , 14 športskih udruga i 12 ostalih udruga.
 
11. SOCIJALNA SKRB
Općina Bizovac kroz program socijalne skrbi sufinancira troškove stanovanja za oko 80 domaćinstava, daje novčanu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna za svako novorođeno dijete ( u 2008 g. 40-djece, a u 2009 god. 41 - djete), dodjeljuje svake godine 7 učeničkih stipendije ( 400,00 kn) i 7 studentskih stipendije (500,00 kn), sufinacira prijevoz srednjoškolskih učenika u iznosu od 100,00 i 150,00 kuna ( obuhvaćeno je 196 učenika ).