Savjetovanje s javnošću   

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

(„Narodne novine", br. 25/13. i 85/15.)

 

 Objavljivanje dokumenata u svrhu savjetovanja s javnošću

  

Članak 11.

(1)          Tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

(2)          Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

(3)          Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga članka dužna su provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

(4)          Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga tijelo javne vlasti dužno je izraditi i objaviti na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću odnosno internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću nositelj izrade nacrta obvezno dostavlja tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument.

(5)          Tijela javne vlasti dužna su donijeti i na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine. O izmjenama plana savjetovanja tijelo javne vlasti dužno je istim putem izvijestiti javnost.

(6)          Plan savjetovanja s javnošću sadrži naziv propisa, općeg akta ili dokumenta za koji se provodi savjetovanje, očekivano vrijeme njegova donošenja ili usvajanja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kao što su javne rasprave, distribucija nacrta propisa zainteresiranoj javnosti elektroničkom poštom, sudjelovanje u radnim skupinama i drugo.

 

(7)          Nakon provedenog savjetovanja dokumentaciju koja nastaje u postupku savjetovanja s javnošću, bilo u elektroničkom obliku bilo na papiru, tijelo javne vlasti dužno je čuvati u skladu s propisima o arhivskom gradivu.

PLAN O DOPUNI PLANA SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan o dopuni plana savjetovanja 2023.pdf

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU ZA 2024.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan savjetovanja 2024. pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan o dopuna plana savjetovanja 2024. PDF

NACRT ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE BIZOVAC
Poziv za savjetovanje
Nacrt Odluke
Obrazloženje
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća

NACRT STRATEGIJE (PLANA) RAZVOJA OPĆINE BIZOVAC ZA RAZDOLJE OD 2024 DO 2028. GODINE
Poziv za savjetovanje
Nacrt Strategija (Plana) razvoja
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća

ARHIVA

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN savjetovanja u 2016..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN savjetovanja u 2017..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan savjetovanja u 2018..pdf

1. studenoga 2015. godine
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2016 - PRIJEDLOG.pdf
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog PRORAČUNA za 2016. godinu.
Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:

 -         pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31 222 Bizovac

 -         putem elektroničke pošte: načelnik@opcina-bizovac.hr 

 -         telefaksom na broj: 031/675-674  ili telefonom na broj: 031/675-301

    
IZVJEŠĆE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Izvjesce o provedenom savjetovanju.pdf
________________________________________________________________________________________________________________


IV. IZJENE I DOPUNE PPUO BIZOVAC
Javna rasprava - objava
18. veljače 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/JAVNA RASPRAVA - IV. Izmjene PPUOB.pdf


________________________________________________________________________________________________________________

Javni poziv za dostavu mišljenja o zahvatu u prostoru

PPK VALPOVO d.o.o. 

Rekonstrukcija i proširenje farme u Brođancima
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPK Valpovo-javni poziv.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPK Valpovo-ocitovanje Opcine Bizovac.pdf

_____________________________________________________________________________________
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2017.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Proracun 2017.pdf
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog PRORAČUNA za 2017. godinu.
Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:

 -         pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31 222 Bizovac
 -         putem elektroničke pošte: nacelnik@opcina-bizovac.hr 
 -         telefaksom na broj: 031/675-674  ili telefonom na broj: 031/675-301
    
IZVJEŠĆE

________________________________________________________________________________________________________________
 NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDOBLJE 2017-2023. OPĆINE BIZOVAC

http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN GOSPODARENJA OTPADOM-BIZOVAC.pdf
Objavljuje se javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Bizovac. Javna rasprava traje od 3.11.2017 do 3.12.2017. godine.
_______________________________________________________________________________________________
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PRORACUN 2018 - prijedlog.pdf
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog PRORAČUNA za 2018. godinu.
Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:

 -         pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31 222 Bizovac
 -         putem elektroničke pošte: nacelnik@opcina-bizovac.hr 
 -         telefaksom na broj: 031/675-674  ili telefonom na broj: 031/675-301

 _________________________________________________________________________________________________
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE BIZOVAC-2018..pdf
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog Plana.
Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:

 -         pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31 222 Bizovac

 -         putem elektroničke pošte: nacelnik@opcina-bizovac.hr 

 -         telefaksom na broj: 031/675-674  ili telefonom na broj: 031/675-301


________________________________________________________________________________________________ 

       PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2019.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2019..pdf
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog PRORAČUNA za 2019. godinu.
Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:

 -         pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31 222 Bizovac

 -         putem elektroničke pošte: nacelnik@opcina-bizovac.hr 

 -         telefaksom na broj: 031/675-674  ili telefonom na broj: 031/675-301

      
_________________________________________________________________________________________
PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/proracun za 2020 - prijedlog.pdf
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog PRORAČUNA za 2020. godinu.
Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:

 -         pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31 222 Bizovac

 -         putem elektroničke pošte: procelnik@opcina-bizovac.hr 

 -         telefaksom na broj: 031/675-674  ili telefonom na broj: 031/675-301

 ____________________________________________________________________________________________
PRIJEDLOG STATUTA OPĆINE BIZOVAC

     http://www.opcina-bizovac.hr/files/statut 2021.docx
Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju    

http://www.opcina-bizovac.hr/files/obrazac savjetovanje.docx
       Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:
  •    pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89
  •    putem elektroničke pošte: procelnik@opcina-bizovac.hr  
  •    telefaksom na broj: 031/675-674  ili telefonom na broj: 031/675-301

     Izvješće o provedenom savjetovanju
____________________________________________________________________________________

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/prijedlogproracuna za 2022. pdf.
Pozivaju se svi zaintersirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog proračuna za 2022. godinu.
Prijedlozi se mogu dostaviti Općinskom načelniku Općine Bizovac:

                         -  pisanim putem na adresu: Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89
                         -  putem elektroničke pošte: nacelnik@opcina-bizovac.hr
              
               
                 PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
                
 http://www.opcina-bizovac.hr/files/prijedlog 1. izmjena i dopuna proračuna za 2022.pdf.
                 Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge i mišljenja na prijedlog 1. Izmjena i  dopuna  

        proračuna za 2022. godinu
Prijedlozi se mogu dostaviti zaključno do 15. veljače 2022. godine putem obrasca:
http://www.opcina-bizovac.hr/files/obrazac savjetovanja.pdf


PRIJEDLOG PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE BIZOVAC ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Poziv za savjetovanje
Nacrt prijedloga Programa
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća

PRIJEDLOG ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI OPĆINE BIZOVAC

Poziv za savjetovanje
Nacrt prijedloga Etičkog kodeksa
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća


PRIJEDLOG PRAVILNIKA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

Poziv za savjetovanje
Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća


PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU
http://www.opcina-bizovac,hr/files/prijedlog proračuna za 2023.pdf
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje prijedloge 
OBRAZAC

PRIJEDLOG PRORAČUNSKE ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOUNAMA PRORAČUNA OPĆINE BIZOVAC   U 2023. GODINI
Poziv za savjetovanje
Nacrt prijedloga Proračunske odluke 
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE BIZOVAC
Poziv za savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke
Obrazloženje prijedloga  Odluke
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI POREZNIH STOPA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NA PODRUČJU OPĆINE BIZOVAC
Poziv za savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke
Obrazloženje prijedloga Odluke
Obrazac za savjetovanje
Obrazac izvješća

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
Http://www.opcina-bizovac.hr/files/prijedlog proračuna za 2024. pdf.
Pozivaju se svi zaintersirani da dostave svoje prijedloge
OBRAZAC
IZVJEŠĆE