Prostorno uređenje

PROSTORNI PLAN

http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC.pdf

http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC - I izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC - II izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC - III izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO Bizovac - IV izmjene.pdf

Pročišćeni tekst
http://www.opcina-bizovac.hr/files/glasnik 2016 - 3.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/glasnik 2020 - 5.pdf

V. IZMJENE I DOPUNE PPUO BIZOVAC
Javna rasprava

http://www.opcina-bizovac.hr/files/JAVNA RASPRAVA - IV. Izmjene PPUOB.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/3._Izvjesce_o_javnoj_raspravi_IV_ID_PPUO_Bizovac.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/prostorni plan - v. izmjene.docx

VI. IZMJENE I DOPUNE PPUO BIZOVAC

1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja
na okoliš 
VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bizovac
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPU Općine Bizovac-Odluka o pokretanju postupka izrade VI. izmjena.docx

PROSTORNO PLANSKI DOKUMENTI
http://gis.prostorobz.hr/mapguide26/fusion/templates/mapguide/obz/index.html?ApplicationDefinition=Library://SSUZ_OBZ/Map/Opcine/Bizovac/Bizovac.ApplicationDefinition&locale=hr

Informacijski sustav prostornog uređenja (mgipu.hr)

V
II. IZMJENE I DOPUNE PPUO BIZOVAC
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPU Općine Bizovac- Odluka o pokretanju postupka VII.izmjena
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPu Općine Bizovac- odluka o donošenju 7. izmjena i dopuna,pdf

PROČIŠĆENI TEKST
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o Prostornom planu uređenja Općine Bizovac - pročišćeni tekst,pdf

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ Odluka o izradi UPU "Jugoistok" u Bizovcu,pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/ Urbanistički plan uređenja "Jugoistok" u Bizovcu, prijedlog.pdf

KARTE
1 p Korištenje i namjena površina
2A p Promet i el. komunikacije
2B p Elektroenergetika, jav. rasvjeta
2C p Vodoopskrba i odvodnja
3 p Uvjeti korištenja
4 p Način i uvjeti gradnje

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Izvješće o javnoj raspravi prijedloga UPU-a Bizovac