Financiranje političkih stranaka

Sredstva za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka i nazavisnih članova Općinskog vijeća osiguravaju se u proračunu Općine Bizovac u iznosu od 13.000,00 kuna godišnje, a raspoređuju se političkim strankama i nezavisnim listama prema broju članova općinskog vijeća.

ODLUKA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o financiranju politickih aktivnosti.pdf
FINANCIRANJE u 2016.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Finaciranje politickih stranaka u 2016 g..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Financiranje pol. stranaka u 2016..pdf
FINANCIRANJE u 2017.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/30. Odluka o finaciranju stranaka u 2017..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. isplata izborne promidzbe.pdf
FINANCIRANJE u 2018.
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o finaciranju politickih stranaka za 2018..pdf

OBJAVA IZVJEŠĆA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA
BOŠNJAK DARKO
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Bosnjak Darko-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Bosnjak Darko-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Bosnjak.pdf
GLAVAŠ TOMICA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Glavas - donacije, 2017-1.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Glavas T - Program rada.pdf
JAKOPIČEK IGOR
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Jakopicek Igor-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Jakopicek Igor-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Jakopicek.pdf
LACKOVIĆ NIKOLA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Lackovic Nikola-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/0. Lackovic Nikola-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Lackovic.pdf
MARJANOVIĆ HRVOJE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Marjanovic Hrvoje-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Marjanovic Hrvoje-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Marjanovic.pdf
VUJNOVAC VLATKO
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vujnovac Vlatko-obavijest.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vujnovac Vlatko-program.pdf
Program rada i financijski plan 2018
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Vujnovac.pdf