Akti Općinskog vijeća

http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o naknadi za rad nacelnika i zamjenika.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o naknadama clanova vijeca.pdf

KODEKS PONAŠANJA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Etički kodeks.pdf

MJESNA SAMOUPRAVA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o mjesnoj samoupravi.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o izboru vijeca mjesnih odbora.pdf

KOMUNALNE DJELATNOSTI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o komunalnom redu.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o komunalnom doprinosu.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o komunalnoj naknadi.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o komunalnim djelatnostima.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o obavljanju dimnjacarskih poslova.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o povjeravanju poslova odvoza komunalnog otpada.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Plan gospodarenja otpadom.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o obaveznom odvozu komunalnog otpada.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o odvodnji otpadnih voda.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o održavanju groblja 1998.doc

IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o nekretninama.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o zakupu javnih povrsina.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o poslovnom prostoru Opcine Bizovac.pdf

FINACIJE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o opcinskim porezima.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o prirezu porezu na dohodak.pdf

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o ustroju JUO.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o placama sluzbenika (2-08).pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o placama sluzbenika (6-10).pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o placi opcinskog nacelnika.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o ocjenjivanju sluzbenika.pdf


VLASTITI POGON
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o osnivanju Vlastitog pogona.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o izmjenama Odluke o Vlastitom pogonu.pdf

GOSPODARSTVO
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o agrotehnickim mjerama u poljoprivredi.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o poticajima u poljoprivredi - usvojena.pdf

PROSTORNO UREÐENJE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC - I izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC - II izmjene.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/PPUO BIZOVAC - III izmjene.pdf

SOCIJALNA SKRB
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o socijalnoj skrbi.pdf

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

STIPENDIJE
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Pravilnik o odobravanju stipendija 2017.pdf

SAVJET MLADIH
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Odluka o Savjetu mladih Općine Bizovac.pdf


"Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi" (nn.hr)