Natječaj za zakup poslovnog prostora za banku

 Načelnik općine Bizovac, sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 125/11)  i  čl.4. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu općine Bizovac («Sl. glasnik općine Bizovac», br. 1/10.), objavljuje
 
 
 NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u Bizovcu
bivši prostor SLATINSKE BANKE
 
 
       Lokacija: Bizovac, K. Tomislava 136.
       Površina:   28,40 m2
       Namjena: Banka.

       Početna visina zakupa: 500,00 kuna mjesečno

       Vrijeme trajanja zakupa:  5 godina

       Način plaćanja zakupa: do 05. u mjesecu za prethodni mjesec.

 
 
PONUDA MORA SADRŽAVATI:
 

1.   ponuđeni mjesečni iznos zakupa u apsolutnom iznosu,

3.   naziv, adresu, OIB i MB ponuđača
4.   izvod iz registra trgovačkog suda

      5.   BON – 1 i BON –2

      6.   potvrda o izmirenim obvezama prema općini Bizovac

 
 

Ponude se šalju u zatvorenim omotnicama s naznakom: NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA BANKU – NE OTVARAJ, na adresu općine Bizovac,  K. Tomislava 89. 31222 Bizovac. Na omotnicu je potrebno napisati i naziv tvrtke i broj telefona ponuditelja.

Ponude se predaju do 21.07.2017   do  09:00 sati.

Otvaranje ponuda je 21.07.2017. u 09:00 sati u Vijećnici općine Bizovac. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovlašteni predstavnici ponuditelja, koji su dužni, prije otvaranja ponuda, Općinskom povjerenstvu predati pismeno ovlaštenje.  

Nepotpune i nepravodobno poslane ponude neće se razmatrati.

 
 
 
 

Općinski načelnik:

Srećko Vuković