Pristup informacijama

Službenik za informiranje :
ROMANA KRANJČEVIĆ, dipl.iur.
pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
tel: 385  31/675-301
fax: 385 31/675-674
e-mail: procelnik@opcina-bizovac.hr

Pravo na pristup informacijama
Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Bizovac uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13,85/15 i 69/22.).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzetci od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, u skladu sa zakonom.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Bizovac. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
  • na adresu Općina Bizovac, Kralja Tomislava 89, 31222 BIZOVAC
  • na broj fax-a: 031/675-674
  • elektronskom poštom na : procelnik@opcina-bizovac.hr
  • ili donijeti osobno u pisarnicu Općine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati
 

LOTUS - istraživanje transparenstnosti
http://www.opcina-bizovac.hr/files/GONG - Projekt LOTUS 2011 rezultati.doc
http://www.opcina-bizovac.hr/files/lotus-2014.pdf
Transparentnost lokalnih proračuna
http://www.ijf.hr/transparentnost/?params_1=transparentnost

IZVJEŠĆA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Izvjesce 2013..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnje izvjesce za 2015.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnje izvjesce za 2016..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnje izvjesce za 2017..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/Godisnje izvjesce za 2018..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godisnje izvjesce za 2019..pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godisnje izvjesce za 2020..pdf
http://www. opcina-bizovac.hr/files/godišnje izvješće za 2021.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnje izvješće za 2022.pdf
http://www.opcina-bizovac.hr/files/godišnje izvješće za 2023.pdf

ASSET LISTA
http://www.opcina-bizovac.hr/files/asset lista. xls

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU
http://www.opcina-bizovac.hr/files/upitnik za samoprocjenu 2023.


ZAKONI
Na temelju članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada Općine Bizovac.

Propisi Republike Hrvatske:
- Zakon o pravu na pristup informacijama ("NN" broj 25/13., 85/15 i 69/22.),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka ("NN" broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
- Zakon o tajnosti podataka ("NN" broj 79/17, 86/12),
- Zakon o medijima ("NN" broj 59/04, 84/11, 81/13)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima ("NN" broj 105/97, 64/09, 144/12)
- Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana ("NN" broj 150/11, 12/13),
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama ("NN" broj 83/14)
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave ("NN" broj 12/14)
- Popis tijela javne vlasti ("NN" broj 19/10).

Propisi Europske Unije:
- Direktiva 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
- Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta o javnom pristupu dokumentaciji.

Propisi Općine Bizovac:
 
Na osnovi članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj: 172/03. ), i članka 34. stavka 1. točke 10. Statuta Općine Bizovac (“Službeni glasnik općine Bizovac”, broj: 2/01.), Općinsko poglavarstvo Općine Bizovac donijelo je na 42 sjednici 01. veljače 2005. godine
O D L U K U
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Bizovac
 
Članak 1.
Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Bizovac, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.
Dokumenti na kojima je napisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija koji se nalazi u privitku – Katalog informacija Općine Bizovac koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.
Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.
Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju dužan je platiti naknadu za sam dokument u iznosu od 20,00 kn te za izradu preslike u iznosu od 1,00 kn po stranici

Članak 5.
Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist Općine bizovac na žiro račun broj: 2412009 – 1802300000, svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija Općine Bizovac.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Općine Bizovac”.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BIZOVAC
Klasa: 008-01/05-01/01
Ur.broj: 2185/03-1-05-4                                               PREDSJEDNIK
Bizovac, 01. veljače 2005.                                           Stjepan Sršić, v.r.
 

KATALOG INFORMACIJA OPĆINE BIZOVAC
1. OPĆI AKTI
1.1 OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BIZOVAC
1.2 OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
1.3 OPĆINSKOG NAČELNIKA
Napomena : svi akti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac i objavljeni su u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
2. POJEDINAČNI AKTI
2.1. OPĆINSKOG VIJEĆA
Napomena : svi akti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac i objavljeni su u «Službenom glasniku Općine Bizovac».
2.2. OPĆINSKOG POGLAVARSTVA
Napomena : svi akti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac
2.3. JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA
Napomena : svi dokumenti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac
2.4. OPĆINSKOG NAČELNIKA
Napomena : svi akti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac
3. SLUŽBENI GLASNICI OPĆINE BIZOVAC ( od 1994. godine )
Napomena : Svi opći akti Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva od 1994. godine objavljeni su u «Službenom glasniku Općine Bizovac» i nalaze se u pismohrani Općine Bizovac.
Opći akti Općine Bizovac iz 1993. godine objavljeni su u «Službenom glasniku Grada Valpova».
4. ZAPISNICI OPĆINSKOG VIJEĆA ( od 16. travnja 1993. godine )
Napomena: cjelokupna dokumentacija sa sjednica Općinskog vijeća nalazi se u pismohrani Općine Bizovac ( materijali za sjednice, zapisnici i dr. ).
5. ZAPISNICI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA ( od 28. lipnja 1993. godine )
Napomena: cjelokupna dokumentacija sa sjednica Općinskog poglavarstva nalazi se u pismohrani Općine Bizovac ( materijali za sjednice, zapisnici i dr. ).
6. AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BIZOVAC
Napomena: svi akti nalaze se u Turističkom uredu
7. SKLOPLJENI SPORAZUMI S GRADOVIMA I OPĆINAMA PRIJATELJIMA
Napomena : svi dokumenti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac
8. FINANCIJSKO PLANSKI DOKUMENTI OPĆINE BIZOVAC
Napomena : svi dokumenti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac
9. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA za provedbu postupka javne nabave
Napomena : svi dokumenti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac
10. DOKUMENTACIJA vezana za korisnike socijalnog programa Općine Bizovac
Napomena : svi dokumenti nalaze se u pismohrani Općine Bizovac
11. DOKUMENTACIJA u svezi prostornog planiranja, prometa i infrastrukture
Napomena :
- važeća prostorno planska dokumentacija Općine Bizovac nalazi se u Uredu za prostorno uređenje, stambeno - komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osijek, Ispostava Valpovo
- dokumentacija u svezi s vodoopskrbom nalazi se u poduzeću «Dvorac» d.o.o. Valpovo koji je distributer vode za područje općine
- dokumentacija u svezi s plinskom mrežom nalazi se u poduzeću HEP – Elektroslavonija Osijek d.d. koji je distributer plina za područje općine 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Općina Bizovac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na
internetske stranice na mrežnom mjestu http://www.općina-bizovac.hr

 

Stupanj usklađenosti 
Internetska stranica djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

·         Slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava,

·         Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama

·         Pojedine poveznice nemaju prikladni opis

·         Kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana

·         Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku

·         Pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, niti povećanju fonta.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 1. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je 
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Bizovac.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Osoba zadužena za sve uočene nepravilnosti i davanje povratnih informacija je službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za tijela Općine Bizovac, Romana Kranjčević, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bizovac.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu: Ulica Kralja Tomislava 89, 31222 Bizovac

Ili putem elektronske pošte: procelnik@opcina-bizovac.hr

 

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: 
pristupacnost@pristupinfo.hr.