Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE
Statut Općine Bizovac („Službeni glasnik“ broj 3/09.2/13)
 
 
Članak 32.
Općinsko vijeće donosi:
1.     Statut Općine Bizovac,
2.     Poslovnik o radu,
3.     odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bizovac,
4.     proračun i odluku o izvršenju proračuna,
5.     godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
6.     odluku o privremenom financiranju
7.     odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Bizovac čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada općinsko vijeće odlučuje o iznosima većim od 70.000,00 kuna,
8.     odluku o promjeni granice Općine Bizovac
9.     uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
10. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
11. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Bizovac,
12. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
13. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
14. raspisuje lokalni referendum,
15. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, 
16. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
17. odlučuje o pokroviteljstvu,
18. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
19. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
20. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 
 

 
 

Vijećnici Općinskog vijeća VIII. Mandat (2021-2025)

R. br.

Ime i prezime

Adresa

Stranka

Funkcija

1.

NIKOLA LACKOVIĆ

Brođanci, Brkićeva 59

NL

predsjednik

2.

IGOR JAKOPIČEK

Cret Bizovački, M. Gupca 85

NL

potpredsjednik

3.

JADRANKA FIŠER

Bizovac, Ulica Rep. Hrvatske 23

HDZ

potpredsjedica

4.

MARIO FIŠER

Bizovac, Ulica Rep. Hrvatske 23

HDSSB

 

5.

TOMICA GLAVAŠ

Bizovac, K. Alojzija Stepinca  6

NL

 

6.

MARIJA GLAVAŠ

Bizovac, K. Alojzija Stepinca 18

HSS

 

7.

TONI KARDUM

Bizovac, Vladimira Nazora 2

NL

 

8.

ANAMARIJA PAJNIĆ

Samatovci, Osječka 63

NL

 

9.

MIRJANA PULJEK

Habjanovci, Školska 34/A

NL

 

10.

JOSIP STIPIĆ

Bizovac, K. Tomislava 80

HDZ

 

11.

HRVOJE SUDAR

Bizovac,  K. A. Stepinca 100 A

HDZ

 

12.

KRISTIJAN TICA

Novaki, Imotska 78

NL

 

13.

DIJANA TOMAZ RADOŠEVIĆ

Samatovci, P. Kovačevića 19

HDZ

 

 
http://www.opcina-bizovac.hr/files/1. Popis vjecnika.pdf

PLAN RADA OPĆINSKOG VIJEĆA