OBAVIJEST - o proceduri podnošenja zahtjeva za priključenje na sustav odvodnje otpadnih voda

 

1. Izvadak iz zemljišne knjige (Vlasnički list) kao dokaz vlasništva zemljišta parcela na kojoj će se izvoditi priključak, ne stariji od 6 mjeseci, (Gruntovnica) – izvornik, ili preslika. 

2. Izvod iz katastarskog plana u MJ 1:1000, ne stariji od 6 mjeseci (Katastar), bez ucrtane vodovodne mreže – izvornik.

3. Dokument na temelju kojega je izgrađena građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine, (Građevinska dozvola, Uporabna dozvola, Rješenje, ili Uvjerenje za gradnju, Rješenje o izvedenom stanju – preslika.

Ako je kuća građena  do 15. veljače 1968. treba ishoditi Uvjerenje da je na katastarskoj čestici evidentirana građevina prije tog datuma (Katastar) – preslika (tada nije potreban Izvod iz katastarskog plana jer je on dio Uvjerenja).

5. Osobna iskaznica na uvid i OIB osobe koja će biti korisnik priključka.

6. Izjava o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka

Uz popunjeni zahtjev, izjavu i drugu dokumentaciju korisnici se trebaju  javiti Brigiti Opančar u tvrtku DVORAC d.o.o. Valpovo, tel: 656 056.

Trošak priključenja korisnika na sustav javne odvodnje za sve korisnike naselja Bizovca i Samatovaca u cijelosti će pokriti Općina Bizovac.

Detaljnije obavijesti o navedenom mogu se dobiti u Općini Bizovac svakodnevno osobno od 7 do 15 sati, ili putem telefona  675 301.